QT 靈修筆記 – 8/5/2022

8/5/22(星期五)

經文: 詩 132:1~18, 133:1~4, 134:1~3

           何 11:1~12                                                                                                                                      

11耶和華向大衛、憑誠實起了誓,必不反覆,說:我要使你所生的坐在你的寶座上。12你的眾子若守我的約和我所教訓他們的法度,他們的子孫必永遠坐在你的寶座上。13因為耶和華揀選了錫安,願意當作自己的居所,14說:這是我永遠安息之所;我要住在這裡,因為是我所願意的。15我要使其中的糧食豐滿,使其中的窮人飽足。16我要使祭司披上救恩,聖民大聲歡呼!17我要叫大衛的角在那裡發生;我為我的受膏者預備明燈。18我要使他的仇敵披上羞恥;但他的冠冕要在頭上發光。【詩 132:11~18】

禱讀: 耶和華揀選了錫安,願意當作自己的居所,14說:這是我永遠安息之所;我要住在這裡,因為是我所願意的。15我要使其中的糧食豐滿,使其中的窮人飽足。16我要使祭司披上救恩,聖民大聲歡呼!17我要叫大衛的角在那裡發生;我為我的受膏者預備明燈。18我要使他的仇敵披上羞恥;但他的冠冕要在頭上發光。

1.簡單的描述這段經文的重點

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.從這段經文中,我看到了上帝是一位怎麼樣的 神?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.抄寫今天這段經文中,最喜愛的一節或一段經文

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4.使用今天的一段經文禱告

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5.寫下在靈裡對今天經文的感動(聆聽神今天要對我說甚麼?)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6.透過今天的經文,可以如何運用在生活中?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *