QT 靈修筆記 – 7/10/2022

7/10/22(星期日)

經文: 詩 95:1~11, 96:1~13

           結 43:1~27

1你們要向耶和華唱新歌!全地都要向耶和華歌唱!2要向耶和華歌唱,稱頌他的名!天天傳揚他的救恩!3在列邦中述說他的榮耀!在萬民中述說他的奇事!4因耶和華為大,當受極大的讚美;他在萬  神之上,當受敬畏。5外邦的  神都屬虛無;惟獨耶和華創造諸天。6有尊榮和威嚴在他面前;有能力與華美在他聖所。7民中的萬族啊,你們要將榮耀、能力歸給耶和華,都歸給耶和華!8要將耶和華的名所當得的榮耀歸給他,拿供物來進入他的院宇。9當以聖潔的妝飾(的:或作為)敬拜耶和華;全地要在他面前戰抖!10人在列邦中要說:耶和華作王!世界就堅定,不得動搖;他要按公正審判眾民。11願天歡喜,願地快樂!願海和其中所充滿的澎湃!12願田和其中所有的都歡樂!那時,林中的樹木都要在耶和華面前歡呼。13因為他來了,他來要審判全地。他要按公義審判世界,按他的信實審判萬民。【詩 96:1~13】

禱讀: 1你們要向耶和華唱新歌!全地都要向耶和華歌唱!2要向耶和華歌唱,稱頌他的名!天天傳揚他的救恩!3在列邦中述說他的榮耀!在萬民中述說他的奇事!4因耶和華為大,當受極大的讚美;他在萬  神之上,當受敬畏。9當以聖潔的妝飾(的:或作為)敬拜耶和華;10人在列邦中要說:耶和華作王!世界就堅定,不得動搖;他要按公正審判眾民。

1.簡單的描述這段經文的重點

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.從這段經文中,我看到了上帝是一位怎麼樣的 神?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.抄寫今天這段經文中,最喜愛的一節或一段經文

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4.使用今天的一段經文禱告

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5.寫下在靈裡對今天經文的感動(聆聽神今天要對我說甚麼?)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6.透過今天的經文,可以如何運用在生活中?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *