QT 靈修筆記 – 7/5/2022

7/5/22(星期二)

經文: 詩 89:1~51

           結 38:1~23

13你有大能的膀臂;你的手有力,你的右手也高舉。14公義和公平是你寶座的根基;慈愛和誠實行在你前面。15知道向你歡呼的,那民是有福的!耶和華啊,他們在你臉上的光裡行走。16他們因你的名終日歡樂,因你的公義得以高舉。17你是他們力量的榮耀;因為你喜悅我們,我們的角必被高舉。18我們的盾牌屬耶和華;我們的王屬以色列的聖者。19當時,你在異象中曉諭你的聖民,說:我已把救助之力加在那有能者的身上;我高舉那從民中所揀選的。20我尋得我的僕人大衛,用我的聖膏膏他。21我的手必使他堅立;我的膀臂也必堅固他。22仇敵必不勒索他;兇惡之子也不苦害他。23我要在他面前打碎他的敵人,擊殺那恨他的人。24只是我的信實和我的慈愛要與他同在;因我的名,他的角必被高舉。25我要使他的左手伸到海上,右手伸到河上。26他要稱呼我說:你是我的父,是我的神,是拯救我的磐石。【詩 89:13~26】

禱讀: 13你有大能的膀臂;你的手有力,你的右手也高舉。14公義和公平是你寶座的根基;慈愛和誠實行在你前面。15知道向你歡呼的,那民是有福的!耶和華啊,他們在你臉上的光裡行走。16他們因你的名終日歡樂,因你的公義得以高舉。17你是他們力量的榮耀;因為你喜悅我們,我們的角必被高舉。18我們的盾牌屬耶和華   

            

1.簡單的描述這段經文的重點

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.從這段經文中,我看到了上帝是一位怎麼樣的 神?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.抄寫今天這段經文中,最喜愛的一節或一段經文

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4.使用今天的一段經文禱告

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5.寫下在靈裡對今天經文的感動(聆聽神今天要對我說甚麼?)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6.透過今天的經文,可以如何運用在生活中?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *