QT 靈修筆記 – 7/6/2022

7/6/22(星期三)

經文: 詩 90:1~17

           結 39:1~29

21我必顯我的榮耀在列國中;萬民就必看見我所行的審判與我在他們身上所加的手。22這樣,從那日以後,以色列家必知道我是耶和華─他們的  神。23列國人也必知道以色列家被擄掠是因他們的罪孽。他們得罪我,我就掩面不顧,將他們交在敵人手中,他們便都倒在刀下。24我是照他們的污穢和罪過待他們,並且我掩面不顧他們。25主耶和華如此說:我要使雅各被擄的人歸回,要憐憫以色列全家,又為我的聖名發熱心。26他們在本地安然居住,無人驚嚇,是我將他們從萬民中領回,從仇敵之地召來。我在許多國的民眼前,在他們身上顯為聖的時候,他們要擔當自己的羞辱和干犯我的一切罪。27〔同上。〕28因我使他們被擄到外邦人中,後又聚集他們歸回本地,他們就知道我是耶和華─他們的  神;我必不再留他們一人在外邦。29我也不再掩面不顧他們,因我已將我的靈澆灌以色列家。這是主耶和華說的。【結 39:21~29】

禱讀: 25主耶和華如此說:我要使雅各被擄的人歸回,要憐憫以色列全家,又為我的聖名發熱心。26他們在本地安然居住,無人驚嚇,是我將他們從萬民中領回,從仇敵之地召來。28因我使他們被擄到外邦人中,後又聚集他們歸回本地,他們就知道我是耶和華─他們的  神;我必不再留他們一人在外邦。29我也不再掩面不顧他們,因我已將我的靈澆灌以色列家。這是主耶和華說的。

1.簡單的描述這段經文的重點

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.從這段經文中,我看到了上帝是一位怎麼樣的 神?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.抄寫今天這段經文中,最喜愛的一節或一段經文

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4.使用今天的一段經文禱告

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5.寫下在靈裡對今天經文的感動(聆聽神今天要對我說甚麼?)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6.透過今天的經文,可以如何運用在生活中?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *