QT 靈修筆記 – 8/16/2022

8/16/22(星期二)

經文: 路1:1~38           摩 5:1~27                                                                                                                                    

+8撒迦利亞按班次在神面前供祭司的職分,9照祭司的規矩掣籤,得進主殿燒香。10燒香的時候,眾百姓在外面禱告。11有主的使者站在香壇的右邊,向他顯現。12撒迦利亞看見,就驚慌害怕。13天使對他說:「撒迦利亞,不要害怕,因為你的祈禱已經被聽見了。你的妻子以利沙伯要給你生一個兒子,你要給他起名叫約翰。14你必歡喜快樂;有許多人因他出世,也必喜樂。15他在主面前將要為大,淡酒濃酒都不喝,從母腹裡就被聖靈充滿了。16他要使許多以色列人回轉,歸於主他們的神。17他必有以利亞的心志能力,行在主的前面,叫為父的心轉向兒女,叫悖逆的人轉從義人的智慧,又為主豫備合用的百姓。」18撒迦利亞對天使說:「我憑著甚麼可知道這事呢?我已經老了,我的妻子也年紀老邁了。」19天使回答說:「我是站在神面前的加百列,奉差而來對你說話,將這好信息報給你。20到了時候,這話必然應驗;只因你不信,你必啞吧,不能說話,直到這事成就的日子。」【路 1:8~20】36……以利沙伯,在年老的時候…懷了男胎,就是那素來稱為不生育的,現在有孕六個月了。37因為,出於神的話,沒有一句不帶能力的。」【路 1:36~37】

禱讀: 撒迦利亞,不要害怕,因為你的祈禱已經被聽見了。你的妻子以利沙伯要給你生一個兒子,你要給他起名叫約翰。14你必歡喜快樂;有許多人因他出世,也必喜樂。15他在主面前將要為大,淡酒濃酒都不喝,從母腹裡就被聖靈充滿了。16他要使許多以色列人回轉,歸於主他們的神。17他必有以利亞的心志能力,行在主的前面,叫為父的心轉向兒女,叫悖逆的人轉從義人的智慧,又為主豫備合用的百姓。

1.簡單的描述這段經文的重點

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.從這段經文中,我看到了上帝是一位怎麼樣的 神?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.抄寫今天這段經文中,最喜愛的一節或一段經文

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4.使用今天的一段經文禱告

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5.寫下在靈裡對今天經文的感動(聆聽神今天要對我說甚麼?)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6.透過今天的經文,可以如何運用在生活中?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *