QT 靈修筆記 – 8/15/2022

8/15/22(星期一)

經文: 詩 148:1~14, 149:1~9, 150:1~6           摩 4:1~13                                                                                                                                    

1你們要讚美耶和華!向耶和華唱新歌,在聖民的會中讚美他!2願以色列因造他的主歡喜!願錫安的民因他們的王快樂!3願他們跳舞讚美他的名,擊鼓彈琴歌頌他!4因為耶和華喜愛他的百姓;他要用救恩當作謙卑人的妝飾。5願聖民因所得的榮耀高興!願他們在床上歡呼!6願他們口中稱讚神為高,手裡有兩刃的刀,7為要報復列邦,刑罰萬民。8要用鍊子捆他們的君王,用鐵鐐鎖他們的大臣;9要在他們身上施行所記錄的審判。他的聖民都有這榮耀。你們要讚美耶和華!【詩 149:1~9】

禱讀: 2願以色列因造他的主歡喜!願錫安的民因他們的王快樂!3願他們跳舞讚美他的名,擊鼓彈琴歌頌他!4因為耶和華喜愛他的百姓;他要用救恩當作謙卑人的妝飾。5願聖民因所得的榮耀高興!願他們在床上歡呼!6願他們口中稱讚神為高,手裡有兩刃的刀,7為要報復列邦,刑罰萬民。

1.簡單的描述這段經文的重點

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.從這段經文中, 我看到了上帝是一位怎麼樣的 神?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.抄寫今天這段經文中,最喜愛的一節或一段經文

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4.使用今天的一段經文禱告

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5.寫下在靈裡對今天經文的感動(聆聽神今天要對我說甚麼?)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6.透過今天的經文,可以如何運用在生活中?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *