QT 靈修筆記 – 8/19/2022

8/19/22(星期五)

經文: : 路3:1~38             摩 8:1~14                                                                                                                                    

7約翰對那出來要受他洗的眾人說:毒蛇的種類!誰指示你們逃避將來的忿怒呢?8你們要結出果子來,與悔改的心相稱。不要自己心裡說:有亞伯拉罕為我們的祖宗。我告訴你們,神能從這些石頭中,給亞伯拉罕興起子孫來。9現在斧子已經放在樹根上,凡不結好果子的樹就砍下來,丟在火裡。10眾人問他說:這樣,我們當作甚麼呢?11約翰回答說:有兩件衣裳的,就分給那沒有的;有食物的,也當這樣行。12又有稅吏來要受洗,問他說:夫子,我們當作甚麼呢?13約翰說:除了例定的數目,不要多取。14又有兵丁問他說:我們當作甚麼呢?約翰說:不要以強暴待人,也不要訛詐人,自己有錢糧就當知足。15百姓指望基督來的時候,人都心裡猜疑,或者約翰是基督。16約翰說:我是用水給你們施洗,但有一位能力比我更大的要來,我就是給他解鞋帶也不配。他要用聖靈與火給你們施洗。17他手裡拿著簸箕,要揚淨他的場,把麥子收在倉裡,把糠用不滅的火燒盡了。【路 3:7~17】

禱讀: 7約翰對那出來要受他洗的眾人說:毒蛇的種類!誰指示你們逃避將來的忿怒呢?8你們要結出果子來,與悔改的心相稱。9現在斧子已經放在樹根上,凡不結好果子的樹就砍下來,丟在火裡。我是用水給你們施洗,但有一位能力比我更大的要來,我就是給他解鞋帶也不配。他要用聖靈與火給你們施洗。17他手裡拿著簸箕,要揚淨他的場,把麥子收在倉裡,把糠用不滅的火燒盡了。

1.簡單的描述這段經文的重點

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.從這段經文中, 我看到了上帝是一位怎麼樣的 神?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.抄寫今天這段經文中,最喜愛的一節或一段經文

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4.使用今天的一段經文禱告

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5.寫下在靈裡對今天經文的感動(聆聽神今天要對我說甚麼?)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6.透過今天的經文,可以如何運用在生活中?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *